top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

QMI Centrum prevence, s.r.o.

se sídlem Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň

identifikační číslo: 29114047

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20585

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.qmi-fyzio.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti QMI Centrum prevence, s.r.o., se sídlem Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň, identifikační číslo: 29114047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20585 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „ošetřený“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.qmi-fyzio.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. VYMEZENÍ POJMŮ

  1. Ošetřeným je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní fyzioterapeutické, rehabilitační a rekondiční služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem (ošetřeným) a kupující, který spotřebitelem (ošetřeným) je.

  2. Ošetřený je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  3. Služba poskytovaná prostřednictvím webového rozhraní je fyzioterapie a rehabilitace.

 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace ošetřeného provedené na webové stránce může ošetřený přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může ošetřený provádět rezervaci služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může ošetřený provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je ošetřený povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je ošetřený při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené ošetřeným v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ošetřený je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Ošetřený není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy ošetřený svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy ošetřený poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Ošetřený bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Pro objednání služby vyplní ošetřený objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ ošetřený do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

  • způsobu úhrady ceny služby a údaje o požadovaném termínu poskytnutí objednávané služby (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky poskytovateli je ošetřenému umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky ošetřený vložil, a to i s ohledem na možnost ošetřeného zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle ošetřený poskytovateli kliknutím na tlačítko „Zarezervovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení ošetřenému potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty ošetřeného uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce(dále jen „elektronická adresa ošetřeného“).

5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství a rozsah služby, výše ceny) požádat ošetřeného o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a ošetřeným vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno ošetřenému elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty ošetřeného.

7. Ošetřený souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé ošetřenému při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí ošetřený sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy může ošetřený uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

 •  v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň;

 •  bezhotovostně platební kartou v provozovně poskytovatele na adrese viz předchozí bod;

 •  bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 6012727001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);

 •  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate Payments, a.s.;

2. Poskytovatel nepožaduje od ošetřeného zálohu či jinou obdobnou platbu.

3. V případě platby v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty v provozovně je cena splatná ihned po poskytnutí sjednané služby.

4. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je cena splatná do 2 dnů od potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek ošetřeného uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

5. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany ošetřeného nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny ještě před poskytnutím služby ošetřenému. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Případné slevy z ceny služby poskytnuté poskytovatelem ošetřenému nelze vzájemně kombinovat.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy ošetřenému daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel ošetřenému po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu ošetřeného nebo předá osobně v případě uhrazení služby v hotovosti nebo platební kartou v provozovně.

8. Podle zákona o evidenci tržeb je poskytovatel povinen od 1. 1. 2021 vystavit ošetřenému účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. STORNO PODMÍNKY

 1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

 2. Storno je ošetřený povinen uplatnit v elektronické nebo telefonické formě na e-mailové adrese: info@qmi-fyzio.cz nebo na telefonním čísle 777 226 651.                                                                                                           

 3. Stornuje-li ošetřený objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit společnosti storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace nebo objednávky; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH (dále jen „storno částka“), a to:

  • v případě oznámení storna více než 24 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby nejsou účtovány žádné storno poplatky,

  • v případě oznámení storna méně než 24 hodin před sjednaným termínem poskytnutí služeb činí storno poplatky 75 % storno částky,

  • v případě neoznámení storna a nedostavení se na termín objednané služby činí storno poplatky 100 % storno částky.

 4. Storno poplatek bude ošetřenému vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) se 14-ti denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit společnosti vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Ošetřený bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil ošetřenému, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má ošetřený v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby poskytovateli. Odstoupení od  smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může ošetřený zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele info@qmi-fyzio.cz.

 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od ošetřeného do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy ošetřeným, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od ošetřeného přijal.

 5. V případech, kdy má ošetřený v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby poskytnutí služby ošetřenému. V takovém případě vrátí poskytovatel ošetřenému cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený ošetřeným.

 6. Je-li společně s poskytovanou službou poskytnut ošetřenému dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a ošetřeným uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ošetřeným, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a ošetřený je povinen poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Poskytovatel odpovídá ošetřenému, že poskytovaná služba nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá ošetřenému, že v době, kdy ošetřený službu přijal:

  • má poskytovaná služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal,

  • je služba poskytnuta v odpovídajícím časovém rozmezí a

  • poskytovaná služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování.

 3. Práva z odpovědnosti za vady služby může ošetřený konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň, telefonicky na čísle 777 226 651 či elektronickou poštou na adrese info@qmi-fyzio.cz.

 4. Ošetřený sdělí poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže ošetřený změnit bez souhlasu poskytovatele.

 5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Poskytovatel není ve vztahu k ošetřenému vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@qmi-fyzio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti ošetřeného zašle poskytovatel na elektronickou adresu ošetřeného.

 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování fyzioterapeutických služeb na základě § 18 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Ošetřený tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči ošetřenému ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů ošetřeného pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Ošetřený souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo ošetřeného. Svou informační povinnost vůči ošetřenému ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů ošetřeného pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 2. Ošetřený souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač ošetřeného, může ošetřený souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. DORUČOVÁNÍ

 1. Ošetřenému může být doručováno na elektronickou adresu ošetřeného.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není ošetřený, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň, adresa elektronické pošty info@qmi-fyzio.cz, telefon 777 226 651.

 

V Plzni dne 11. 9. 2020                                                                             

bottom of page